Algemene voorwaarden

1.
De Rijk Van de Westerlo Advocaten B.V. (hierna: DRVdW) is een besloten vennootschap, die tot doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk daaronder begrepen de advocatuur;

2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan DRVdW, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde- of aanvullende opdracht;

3.
De werking van artikel 7:404 BW, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk volledig uitgesloten;

4.
Aan DRVdW verstrekte opdrachten worden door DRVdW uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden – en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen;

5.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DRVdW wordt uitbetaald;

6.
Bij de uitvoering van een opdracht mag DRVdW mede één of meer (rechts)personen betrekken, die niet direct of indirect aan DRVdW zijn verbonden. DRVdW is niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon of (rechts)personen onverhoopt mochten worden gemaakt. Ingeval voormelde (rechts)persoon of (rechts)personen een aansprakelijkheidsbeperking hanteren heeft DRVdW de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden;

7.
DRVdW brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een (indien van toepassing: een specialisten) uurtarief, een forfaitaire kantooronkostenvergoeding, en de aan de opdracht bestede tijd, te vermeerderen met de gemaakte kosten (verschotten e.d.) en BTW. DRVdW heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening te brengen forfaitaire kantooronkostenvergoeding (in beginsel, jaarlijks m.i.v. 1 januari) te wijzigen. DRVdW is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium, de kantooronkostenvergoeding, en de te maken kosten te verlangen;

8.
Betaling van declaraties van DRVdW dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan is de opdrachtgever automatisch jegens DRVdW in gebreke, en is de opdrachtgever vanaf het einde van voormelde termijn van 14 dagen aan DRVdW de wettelijke rente over het openstaande declaratiebedrag verschuldigd. De (buiten)gerechtelijke kosten, die DRVdW ter incasso van haar vorderingen dient te maken, komen voor rekening van de opdrachtgever;

9.
Op de rechtsverhouding tussen DRVdW en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch;

10.
In geval van geschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan geldt de Nederlandse tekst.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 4 maart 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17223797 en op 5 maart 2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 15/2009 alsmede zijn deze Algemene Voorwaarden vermeld op de website www.derijkvandewesterlo.nl.